Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: de onderneming Futy, aangeboden op de domeinnaam: Futy.io of een subdomein daarvan, ingeschreven bij de KVK te Utrecht onder nummer 78685192

Dienst: Futy biedt zijn Leadbot software aan tegen een maandelijks bedrag, maar heeft ook een gratis variant. 

Overeenkomst: Elke Overeenkomst tussen de Leverancier en een Afnemer aangaande de levering van een dienst.

Afnemer: De Afnemer van de dienst Futy, zijnde een natuurlijk persoon of bedrijf.

Aanbod: Elke aanbieding van de dienst Futy, zoals de Leverancier die openbare aanprijzingen aan de Consument doet.

Prijs: totaalprijs van de aangeboden dienst, inclusief alle bijkomende kosten.


ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod indien daaruit een Overeenkomst voortvloeit en op de Overeenkomst zelf, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Leverancier en u overeengekomen.

Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: https://futy.io/terms-and-conditions

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden, inkoop- of andere voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw Futy account.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


ARTIKEL 3 – Inkoop- of andere voorwaarden

U dient een persoon of bedrijf te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.

U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces.

U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Leverancier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account, ook al gebeurt dat zonder uw toestemming.

Het is niet toegestaan om Futy te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.


ARTIKEL 4 – Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting

De betaling geschiedt vooraf per kalendermaand per SEPA-incasso. Dit is niet van toepassing op het moment dat er wordt gekozen om vooraf voor het hele jaar te betalen.

Leverancier verstuurt de facturen per e-mail naar het aan de Futy account gekoppelde e-mailadres.

Indien wordt meegedaan aan de beta fase, zijn er geen kosten aan verbonden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%).

Bij een betalingsachterstand van twee facturen wordt uw Futy account tijdelijk afgesloten. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die openstaande facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt. .

Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.


ARTIKEL 5 – Opzeggingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw Futy account, u kunt alleen opzeggen in het “Account” gedeelte van uw eigen Futy omgeving (Profiel). Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.

De overeenkomst wordt aan het einde van de looptijd automatisch met een zelfde duur verlengd.

Leverancier hanteert een opzegtermijn van één maand.


ARTIKEL 6 – Aanpassingen van de dienst en prijzen

Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in Futy.

Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk Futy stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.

Leverancier behoudt het recht om Futy permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op https://futy.io/

Leverancier behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van Futy door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op https://futy.io/


ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor verboden handelingen die verricht worden met de software.

Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van sancties van derden partijen

Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL 8 – Vrijwaring 

U vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.


ARTIKEL 9  – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Leverancier en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.


ARTIKEL 10 – Overige voorwaarden

Leverancier streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Leverancier hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Leverancier gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Futy.

U zult Futy niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Leverancier of Futy.

U zult geen delen van Futy of Futy in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.

U zult Futy niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).

U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Futy.

Leverancier streeft er naar, maar garandeert niet, dat:
Futy voldoet aan uw specifieke wensen,
b.Futy een correcte werking heeft,
c.Fouten in Futy worden verbeterd.

Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: info@futy.nl.